1. Tájékoztató


A beszamolok.com oldal adatvédelmi és adatkezelési szabályzata megfelel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény; az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során az Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény; az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény; az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény előírásainak, valamint az "Online Privacy Alliance" ajánlásainak.

Célunk, hogy szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására. Az Adatkezelési nyilatkozat hatályba lépésének dátuma a honlapon minden alkalommal feltüntetésre kerül.

2. Alapelvek az oldal adatkezelése során


A beszamolok.com oldal adatot kizárólag az érintett önkéntes hozzájárulásával kezel, és kizárólag az oldal szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékig.

Adatkezelő az adatok tárolását az adatkezelés céljával arányban állóan, az adatkezelés céljához szükséges ideig, biztonságos módon valósítja meg.

3. A kezelt adatok köre


A honlap lapjainak nagy része személyes információk megadása nélkül is látogatható.

4. A weboldal böngésze során az alábbi technikai jellegű adatok kerülnek rögzítésre, amik a szolgáltatás feljlesztése, és statisztika szempontból fontosak.


(a) felhasználó ip címe
(b) látogatás kezdő és befejező időpontja
(c) képernyőfelbontás
(d) operációs rendszer
(e) böngésző típusa
(f) böngésző nyelve
(g) meglátogatott oldalak

5. Adatkezelő a regisztrált személyekről a következő adatokat kezeli:


(a) felhasználói név és jelszó
(b) e-mail cím (amennyiben megadja)
(c) felhasználó döntése alapján a felhasználói adatlapon megadott látható és mások számára nem látható adatok.

6. Sütik


megnevezés élettartam funkció
_ga 2 év google analítics staisztika
_gat munkamenet ideje google analítics staisztika
_gad 2 nap google analítics staisztika
sumszam 1 év egyedileg genarált felhasználó munkamenet azonosító
is18_uj 1 nap "elmúltam 18 éves" nyilatkozat
kereso_neme,ingyenesek, 1 év kereső beállítások megőrzése
nagyobb képek 1 év képek méret beállítás
nezettseg_uid 1 nap hirdetések nézettségéhez generált szonosító
PHPSESSID 1 nap session azonosító
io 1 nap json paraméter
Nem minősulnek személyes adatnak beszámolók, hiszen ezek NYÍLVÁNOSAN meghirdetett szolgáltatásokról szóló, a szolgáltatást igénybevevő felhasználók által írt kritikák. Ezen tartalmak felhasználási és közlési joga a tartalomszolgáltatót illeti (ÁSZF).
A honlapok látogatása során a beszamolok.com oldal rögzítheti a felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét - technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából.

A honlap használatával a felhasználó elfogadja, hogy számítógépén a szolgáltató cookie-t helyezzen el.

7. Adatkezelés célja, jogalapja, időtartama


A felhasználó által megadott e-mail cím, valamint felhasználói név és jelszó a felhasználó azonosítása érdekében szükségesek.

A felhasználói adatlapon megadott adatok az oldal látogatóinak választását segítik.

A felhasználó regisztrációjának törlése esetén Adatkezelő haladéktalanul törli a felhasználó adatait, kivéve azon adatok, amelyek az Adatkezelő számviteli vagy más, jogszabályban előírt kötelezettségeinek teljesítéséhez szükségesek.

A személyes adatoknak a megjelölt céloktól eltérő felhasználására nem kerül sor, és azokat harmadik személyeknek nem továbbítjuk. Ez alól kivételt képeznek az esetleges, jogszabályban előírt kötelező adattovábbítások.

A technikai jellegű, anoním statisztikis adatokat 45 napig, a felhasználói adatokat a felhasználó törléséig tároljuk.
Az Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Szolgáltató minden személyes adatot, információt és Felhasználói Tartalmat Magyarország területén, az Európai Unióban, valamint az Egyesült államokterületén kezel, dolgoz fel és tárol.

Adatkezelő :


Portál Média kft.
2161 Csomád, Kossuth utca 125.
info@beszamolok.com

Adattovábbítás
Jogszabályi hivatkozás , bírósági vagy hatósági határozat híjján csak és kizárólag a felhasználó kérésére továbbítunk adatot.

9. Adatfeldolgozás

BitMessaging Kft. 1114 Budapest Bocskai út 11. fszt. 2.
rendszergazdai szolgáltatások kapcsán keletkező rendszer log-ok.

Google LLC, 1600 AmphitearthreParkway Mountain View, CA 94043 United States
Anoním látogatottsági adatok a szolgáltatás fejlesztéséhez

Alexa Internet Corporation Service Company 20730 GatewayOaks Drive Suite 100, Sacramento CA 95833
Anoním látogatottsági adatok a szolgáltatás fejlesztéséhez

10. Az Adatkezelési tájékoztató módosításának lehetősége

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót a Felhasználók előzetes, a weboldal „Üzenőfal” részének „Fejlesztési ötletek” oldalán keresztül történő értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadod a módosított Adatkezelési szabályzatot.

11. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

Ha az Érintett, gyakorolni kívánja a GDPR alapján megillető jogokat, bármikor Adatkezelőhöz fordulhat a fentebb található elérhetőségeken. Az Érintettet a következő jogok illetik meg:
• Az adatfeldolgozásra vonatkozó információkhoz és a feldolgozott adatokhoz való jog (hozzáférési jog, GDPR 15. cikk),
• Pontatlan adatok helyesbítéséhez vagy a hiányos adatok kiegészítéséhez való jog (helyesbítéshez való jog, GDPR 16. cikk),
• A személyes adatok törlésének kéréséhez való jog, illetve — amennyiben a személyes adatokat nyilvánosságra hozták — annak a joga, hogy az adatokat kezelő más adatkezelőket a törlésre irányuló kérésről tájékoztassák (törléshez való jog, GDPR 17. cikk),
• Az adatfeldolgozás korlátozásának kéréséhez való jog (az adatkezelés korlátozásához való jog, GDPR 18. cikk),
• Annak joga, hogy az Érintett a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá, hogy kérje ezeknek az adatoknak egy másik adatkezelőhöz történő továbbítását (az adathordozhatósághoz való jog, GDPR 20. cikk),
• Az adatfeldolgozás elleni tiltakozás joga az adatfeldolgozás leállítása érdekében (tiltakozáshoz való jog, GDPR 21. cikk),
• Az Ön által adott hozzájárulás tetszőleges visszavonásának joga az Ön hozzájárulása alapján folytatott adatfeldolgozás leállítása érdekében. A hozzájárulás visszavonása a visszavonást megelőzően folytatott adatfeldolgozás törvényességét nem érinti (a hozzájárulás visszavonásának joga, GDPR 7. cikk).
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogaival kapcsolatban akár e-mailben, akár postai levél formájában is kérhet tájékoztatást, vagy tehet jogai gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatokat a fenti elérhetőségeken.
Az Érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az Érintett választása szerint a per az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Ha az adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbíztonság követelményeinek megszegésével az Érintett személyiségí jogát megsértí, az Érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az Érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Adatkezelő nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: 06.1.391.1400, Fax: .06.1.391.1410, Email: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: http://www.naih.hu.

12. Az Érintett jogaira vonatkozó főbb jogszabályi rendelkezések:

Az Érintett adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve Adatkezelő ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről.
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással (lásd: GDPR 15-22. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétőĺ számított egy hónapon beíüĺ tájékoztatja Önt a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
Az információkat írásban vagy más módon — ideértve adott esetben az elektronikus utat is — kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
12.1 Hozzáférés joga
Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett joga, hogy kérelmezheti tőlünk az érintettre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, Az Erintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.
Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátjuk. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha Az érintett másként kéri.

12.2 A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok — egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő — kiegészítését.
12.3 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d) a személyes adatokat jogellenesen került kezelésre;
e) a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;
c) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

12.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és Az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintettet.

12.5 A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezeléskorlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére tájékoztatjuk e címzettekről.
12.6 Az adathordozhatósághoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy az érintettre vonatkozó, általa a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná Adatkezelő, ha:
a) az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy — ha ez technikailag megvalósítható — kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

12.7 A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.
Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.


2021.01.11 ';